Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 327/147/10-2-2014 Ἑσπερινά κηρύγματα μέ θέμα: "Ἑρμηνεία τῶν Ψαλμῶν τοῦ Ἑξαψάλμου" ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρκο κατά τούς Κατανυκτικούς Ἑσπερινούς της Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Χίου
Ἀ­ριθμ. Πρωτ. 327
Ἀ­ριθμ. Δι­εκπ. 147           
Ἐν Χί­ῳ τῇ  10 Φε­βρου­α­ρί­ου 2014                                       
Μνή­μη Ἁ­γί­ου Ἱ­ε­ρο­μάρ­τυ­ρος  Χα­ρα­λάμ­πους
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
τόν Ἱ­ε­ρόν Κλῆ­ρον
καί τόν εὐ­σε­βῆ λα­όν
«Τό στά­διον τῶν ἀ­ρε­τῶν ἠ­νέ­ῳ­κται».

Τό πνευ­μα­τι­κό στά­διο, μέ­σα στό ὁ­ποῖ­ο θά ἀ­γω­νι­σθοῦ­με γιά νά ἀ­σκή­σου­με τίς φι­λό­χρι­στες ἀ­ρε­τές, ἀ­νοί­γει. Εἶ­ναι ἡ πε­ρί­ο­δος τῆς Ἁ­γί­ας καί Με­γά­λης Τεσ­σα­ρα­κο­στῆς. Προ­πο­νη­τής καί αὐ­τοῦ τοῦ ἀ­γῶ­νος εἶ­ναι ὁ Χρι­στός μας. Κα­νο­νι­σμοί τοῦ ἀ­θλή­μα­τος τά λό­για τῆς Ἁ­γί­ας Γρα­φῆς.
Γιά νά βο­η­θη­θοῦν ὅ­λοι οἱ Ὀρ­θό­δο­ξοι Χρι­στια­νοί τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Χί­ου, Ψα­ρῶν καί Οἰ­νουσ­σῶν σ’­αὐ­τόν τόν ἀ­γῶ­να καί νά λά­βουν τίς σω­στές πνευ­μα­τι­κές ὁ­δη­γί­ες, θά τε­λεῖ­ται μέ τήν Χά­ρη τοῦ Θε­οῦ καί ἐ­φέ­τος στόν Ἱ­ε­ρό Μη­τρο­πο­λι­τι­κό Να­ό Χί­ου ἀ­πό τήν Κυ­ρια­κή τῆς Τυ­ρι­νῆς καί κά­θε Κυ­ρια­κή τῆς Με­γά­λης Τεσ­σα­ρα­κο­στῆς ὁ Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κός Κα­τα­νυ­κτι­κός Ἑ­σπε­ρι­νός καί ἐν συ­νε­χεί­ᾳ ἑ­σπε­ρι­νό κή­ρυγ­μα ἀ­πό τόν Σεβα­σμι­ώ­τα­το Μη­τρο­πο­λί­τη Χί­ου, Ψα­ρῶν καί Οἰ­νουσ­σῶν κ. Μᾶρ­κο, μέ θέ­μα «Ἑρ­μη­νεί­α τῶν Ψαλ­μῶν τοῦ Ἐ­ξα­ψάλ­μου».
Προ­σκα­λοῦν­ται ὅ­λοι οἱ Κλη­ρι­κοί καί οἱ  Λα­ϊ­κοί τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Χί­ου, Ψα­ρῶν καί Οἰ­νουσ­σῶν νά πα­ρα­κο­λου­θή­σουν τίς λα­τρευ­τι­κές αὐ­τές συ­νά­ξεις γιά νά προ­ε­τοι­μα­σθοῦν ἐκ­κλη­σι­α­στι­κά καί ὀρ­θό­δο­ξα προ­κει­μέ­νου νά προ­σκυ­νή­σουν τήν Λαμ­προ­φό­ρο Ἀ­νά­στα­ση τοῦ Κυ­ρί­ου μας.
Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ὁ Πρωτοσύγκελλος
Ἀρχιμανδρίτης
Γεώργιος Κ. Λιαδῆς
Σημείωσις: Νά ἀναγνωσθῇ ἐπ’ ἐκκλησίᾳ τάς Κυριακάς τῶν Ἀπόκρεω καί τῆς Τυρινῆς καί εἰς ὅλας τάς ἀκολουθίας τῶν Χαιρετισμῶν.
πηγη ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ Ι.Μ.ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου