Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2013

Κυριακή ΙΕ΄ Ἐπιστολῶν - Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου - 20 Ἰανουαρίου 2013 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ι.ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Κυριακή ΙΕ΄ Ἐπιστολῶν - Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου - 20 Ἰανουαρίου 2013


E-mail Εκτύπωση PDF

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ἀριθμός 2
Κυριακή ΙΕ΄ Ἐπιστολῶν - Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου
20 Ἰανουαρίου 2013 Β΄Κορ. δ΄ 6 – 15)
«...Ὁ Θεός ὁ εἰπών ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, ὅς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν...»
Εἶναι διάχυτη στήν Ἁγία Γραφή, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἡ μαρτυρία ὅτι ὁ Θεός εἶναι Φῶς, καί μάλιστα τό φῶς τό ἀληθινό. Αὐτός δημιούργησε τό αἰσθητό φῶς, αὐτός φωτίζει ὅλη τήν κτίση καί τόν ἄνθρωπο. Ὁ Ἴδιος εἶπε ὅτι εἶναι τό «φῶς τοῦ κόσμου». Αὐτό δέν εἶναι καθόλου συμβολικό ἤ ἠθικό, ἀλλά πραγματικότητα. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι τόσο στήν Ἁγία Γραφή ὅσο καί στά ὑμνολογικά κείμενα ὁ Θεός παρουσιάζεται περισσότερο ὡς Φῶς. Καί ἐμεῖς, σκοτισμένοι ἀπό τά πάθη, εὑρισκόμενοι στά βάθη τῆς ἀβύσου, Τόν παρακαλοῦμε νά μᾶς φωτίσει: «Φώτισον τούς ὀφθαλμούς μου μήποτε ὑπνώσω εἰς θάνατον»(Ψαλμ. ιβ΄ 4). Αὐτό τό πραγματικό Φῶς τῆς Θεότητος εἶδαν οἱ Τρεῖς Ἀπόστολοι ἐπάνω στό Θαβώρ. Ἐκεῖ λέγεται χαρακτηριστικά ὅτι «ἔλαμψεν τό πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, τά δέ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο λευκά ὡς τό φῶς» (Ματθ. ιζ΄ 2). Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος πορευόμενος πρός τήν Δαμασκό εἶδε αὐτό τό Φῶς. Καί ἡ Ἐκκλησία γνωρίζει ἐκ πείρας αὐτή τήν ἀλήθεια, γι’ αὐτό ψάλλει: «Τό ἀληθινόν φῶς ἐπεφάνη καί πᾶσι τόν φωτισμόν δωρεῖται...». Μέσα στά θεουργά καί φωτουργά Μυστήρια ἀποκτοῦμε προσωπική ἐμπειρία αὐτῆς τῆς πραγματικότητας, γι’ αὐτό μποροῦμε νά ψάλλουμε μέ εὐγνωμοσύνη: «Εἴδομεν τό Φῶς τό ἀληθινόν...».
Ὁ Θεός, τό Θεῖο Φῶς, ἀποκαλύπτεται στήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτό διαβεβαιώνει σήμερα ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: «ὅς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, πρός φωτισμόν τῆς γνώσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, ἐν προσώπῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ». Ἐδῶ ἀπαραίτητα πρέπει νά κάνουμε δυό διευκρινιστικές ἐπεξηγήσεις. Καρδιά στήν πατερική γλώσσα εἶναι τό κέντρο τῆς ὑπάρξεως μας. Ἄλλοτε ὀνομάζεται νοῦς καί ἄλλοτε καρδιά καί εἶναι αὐτό πού σήμερα ὀνομάζουμε πρόσωπο. Καρδιά, λοιπόν, εἶναι τό πρόσωπο, πού εἶναι τό κέντρο ὅλης τῆς ὑπάρξεώς μας. Ἀναλυτικότερα, καρδιά εἶναι ὁ χῶρος ἐκεῖνος πού ἀνακαλύπτεται μέ τήν ἐν Χάριτι ἄσκηση καί μέσα στόν ὁποῖο ἀποκαλύπτεται ὁ Ἴδιος ὁ Θεός.
Ἡ ἄλλη διευκρίνηση εἶναι ὅτι ὁ χῶρος αὐτός στόν ὁποῖο ἀποκαλύπτεται ὁ Θεός μέ τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ φωτίζεται. Ὁ ἐνεργούμενος ὑπό τοῦ Παναγίου Πνεύματος αἰσθάνεται φῶς μέσα στήν καρδιά του καί γενικά σέ ὅλη του τήν ὕπαρξη. Κατά τόν Ἅγιο Μακάριο τόν Αἰγύπτιο αὐτή ἡ ἔλλαμψη δέν εἶναι μιά ἀποκάλυψη νοημάτων, «ἀλλ’ ὑποστατικοῦ φωτός ἐν ταῖς ψυχαῖς, βεβαία καί διηνεκής ἔλλαμψις». Δηλαδή, δέν αἰσθάνεται τότε ὁ ἄνθρωπος μιά συναισθηματική ἔξαρση ἤ φανταστική ἔξαψη, ἀλλά ὕπαρξη ἐντός του μιᾶς ζωῆς, ζωῆς αἰωνίου. Διότι «ἡ ζωή ἦν τό φῶς τῶν ἀνθρώπων» (Ἰωάν. α΄ 4).
Μέσα στίς ὑψηλές καταστάσεις καί στά ὑπερφυσικά χαρίσματα πού βιώνει τότε ὁ φωτισμένος καί «χαριτωμένος» ἄνθρωπος εἶναι καί τό χάρισμα τῆς διακρίσεως. Ὅπως γίνεται φανερό αὐτή ἡ διάκριση δέν εἶναι μιά διανοητική ἐπεξεργασία καί ἡ ἐπιλογή, μέ τήν βοήθεια τῆς λογικῆς, τῆς καλύτερης λύσεως, ἀλλά ἡ ἀποκάλυψη τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ μέσα στήν καρδιά. Ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ φωτίζει τό σκοτάδι τῆς ἀγνοίας καί ἀποκαλύπτει τό θέλημά Του. Ἔτσι, ἡ διάκριση εἶναι γνώρισμα τοῦ ἀνθρώπου πού ἔχει φθάσει στήν κατάσταση τῆς θεώσεως. Τότε καί ὁ ἴδιος πορεύεται χωρίς νά πλανᾶται καί αὐτούς πού τόν ἀκολουθοῦν τούς ὁδηγεῖ «ἀπταίστως πρός τό ὄντως φῶς καί τήν ζωήν καί τήν ἀλήθειαν» (Κάλλιστος καί Ἰγνάτιος Ξανθόπουλοι).
Τέτοιος «χαριτωμένος» ἄνθρωπος εἶναι καί ὁ Ἅγιος Εὐθύμιος, πού σήμερα ἑορτάζει ἡ Ἐκκλησία μας. Εἶδε τόν Θεό, ὡς Φῶς, ἔπλεε διαρκῶς στό Ἄκτιστο Φῶς, ἔλαβε πολλά πνευματικά χαρίσματα (διορατικό, προορατικό κ.λ.π.), ἔλαβε πεῖρα τῆς μεταμορφώσεως τοῦ σώματος καί ὅλων τῶν ἐνεργειῶν καί, ἑπομένως, καθοδηγοῦσε σωστά τά πνευματικά του παιδιά.
Ἄς παρακαλέσουμε τόν Ἅγιο Εὐθύμιο καί ὅλους τούς Ἁγίους νά πρεσβεύουν γιά μᾶς, ὥστε νά φωτιστοῦν τό σκότη τῆς ψυχῆς μας. Ἄς τόν παρακαλέσουμε νά πρεσβεύει, ὥστε τέτοιους καθοδηγούς νά ἔχουμε στήν πνευματική μας ζωή. ΑΜΗΝ!
ΠΗΓΗ :ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ι.ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 27/14/08-01-2013 ΕΟΡΤΗ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 27/14/08-01-2013 ΕΟΡΤΗ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝἈριθ. Πρωτ.: 27
Ἀριθ. Διεκπ.: 14
Ἐν Χίῳ τῇ 8ῃ Ἰανουαρίου 2013
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Διά τοῦ παρόντος γνωρίζομεν εἰς ὑμᾶς ὅτι τήν Τετάρτην 30ήν Ἰανουαρίου 2013, ἡμέρα μνήμης τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, θά πραγματοποιηθῇ ὁ ἑορτασμός τῶν Γραμμάτων, κατά τό ἀκόλουθον πρόγραμμα:
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος θά τελέσῃ:
Α) Τήν 29ην Ἰανουαρίου, τόν Μ. Ἑσπερινόν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Παναγίας Ἐρειθιανῆς Βροντάδου καί θά ὁμιλήσῃ.
Β) Τήν 30ήν Ἰανουαρίου, τήν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ὑπαπαντῆς Καρδαμύλων καί θά ὁμιλήσῃ.
Γ) Τήν 30ήν Ἰανουαρίου, ὥρα 18.00, εἰς τόν Οἶκον Χίου Διδασκάλου, τήν εὐλόγησιν τῆς Βασιλόπιττας καί θά ὁμιλήσῃ.
Ἐπίσης εἰς τούς:
1) Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμ. Θρόνου κ. Γεώργιος Λιαδῆς, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου.
2) Ἱ. Ναόν Ἁγ. Λουκᾶ Βαρβασίου: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. τοῦ Οἰκουμ. Θρόνου κ. Δημήτριος Γεόμελος, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χίου.
3) Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Διονύσιος Παπανικολάου.
4) Ἱ. Ναόν Ἁγ. Χαραλάμπους Βαρβασίου: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. κ. Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης.
5) Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ἰακώβου: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Γεώργιος Τζιώτης.
6) Ἱ. Ναόν Ζωοδόχου Πηγῆς Λετσαίνης: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Ἰωάννης Τσιμούνης.
7) Ἱ. Ναόν Εὐαγγελιστρίας: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Χριστοφόρος Γουρλῆς.
8) Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ἄννης Καπέλλης: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Δημήτριος Φώτης.
9) Ἱ. Ναόν Ἁγ. Λουκᾶ Λειβαδίων: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀντώνιος Πρελιᾶς.
10) Ἱ. Ναόν Κοιμ. Θεοτόκου "Τρουλλωτῆς": Θά ὁμιλήσῃ ὁ κ. Εὐάγγελος Ζύμαρης, Δημοδιδάσκαλος.
11) Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ἰωάννου Προδρόμου: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Θεολόγος Καθηγητής κ. Δημήτριος Μπεκριδάκης.
12) Ἱ. Ναόν Μεταμορφ. Σωτῆρος Βαρβασίου: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Θεολόγος Καθηγητής κ. Σωσίπατρος Σαββίδης
13) Ἱ. Ναόν Ἁγίων Ἀναργύρων Ἐγκρεμοῦ: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Θεολόγος Καθηγητής κ. Δημήτριος Τσελίγκας.
14) Ἱ. Ναόν Ἁγ. Γεωργίου "Σταφυλᾶ" Κάμπου: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Θεολόγος Καθηγητής κ. Ἰωάννης Παπαδημητρίου.
15) Ἱ. Ναόν Παναγίας «Ἁγιοδεκτεινῆς» Κάμπου: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Δ/ντής τοῦ Γυμνασίου Κάμπου κ. Ἰωάννης Χονδρέλλης.
ΥΠΑΙΘΡΟΥ:
1) Ἱ. Ναόν Μεταμορφ. Σωτῆρος Χριστοῦ Ψαρῶν: Ὁ Θεολόγος. Καθηγητής κ. Δημήτριος Παπαδημητράκης.
2) Ἱ. Ναόν Γενεσίου Θεοτόκου Συκιάδας: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Μιχαήλ Στεφανιῶρος.
3) Ἱ. Ναόν Ἁγ. Εὐστρατίου Θυμιανῶν: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Νικόλαος Κλαδιᾶς.
4) Ἱ. Ναόν Κοιμ. Θεοτόκου Καλλιμασιᾶς: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Γεώργιος Κωνσταντίνου.
5) Ἱ. Ναόν Ἁγ. Γεωργίου Βροντάδου: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Θεολόγος Καθηγητής κ. Ματθαῖος Μαζωνάκης.
6) Ἱ. Ναόν Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Θεολόγος Καθηγητής κ. Σταῦρος Στεῖρος.
7) Ἱ. Ναόν Παναγίας Ἐρειθιανῆς: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Θεολόγος Καθηγητής κ. Κων-σταντῖνος Γανιάρης.
8) Ἱ. Ναός Μεταμ. Σωτῆρος Βολισσοῦ: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Δ/ντής τοῦ Λυκείου Βολισσοῦ κ. Σωτήριος Παραδείσης.
9) Ἱ. Ναόν Ἁγίου Νικολάου Οἰνουσσῶν: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Θεολόγος Καθηγητής κ. Γεώργιος Μπενέκος.
10) Ἱ. Ναόν Ἁγ. Γεωργίου Νενήτων: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Θεολόγος Καθηγητής κ. Ἰωάννης Κολλιάρος.
11) Ἱ. Ναόν Ἁγίας Παρασκευῆς Καλαμωτῆς: Θά ὁμιλήσῃ ὁ κ. Γεώργιος Φ. Παπαδόπουλος.
12) Ἱ. Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Χαλκειοῦ: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Θεολόγος Καθηγητής κ. Κων/νος Καρατζᾶς.
13) Ἱ. Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Πυργίου: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Θεολόγος Καθηγητής κ. Νικόλαος Μηλιανός.
Εἰς τούς λοιπούς Ἱερούς Ναούς, ὅπου θά πραγματοποιηθῇ ἐκκλησιασμός τῶν Μαθητῶν τῶν Σχολείων, θά ἀναγνωσθῇ Ὁμιλία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου.
Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ο ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΣ
Ἀρχιμανδρίτης Γεώργιος Κ. Λιαδῆς
Κοινοποιήσεις: 1. Δ/νσιν Α΄/ βαθμίου Ἐκπαιδεύσεως Χίου, 2. » Β΄/βαθμίου » Χίου, μέ τήν θερμήν παράκλησιν, ὅπως ἐνημερώσουν τούς Κυρίους Διευθυντάς τῶν Σχολείων.
ΠΗΓΗ :ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2013

ΕΤΗ ΠΟΛΛΑ ΣΤΟΝ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΟ ΜΑΣ Π. ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΟΓΗ

   
 
 
 
 
 
Ο ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ ΜΑΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟΥ
 
 
 
 
    Στον εορτάζοντα εφημέριο του ενοριακού μας ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Τρουλωτής Χίου πρωτοπρεσβύτερο π . Ιωάννη Μπογή  ευχόμαστε ολόψυχα Έτη  Πολλά και Ευλογημένα , για να συνεχίσει να διακονεί  τον ενοριακό μας ναό και να μας ενδυναμώνει στη τραχιά και απάνθρωπη εποχή μας .

Σάββατο 5 Ιανουαρίου 2013

Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2013

Ενοριακή αίθουσα Παναγίας Φάρκαινας 4-11-2012


                                         Πανηγυρικός Εσπερινός Οσίας Ματρώνης Γιαλούρικα
                                          Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητρ. Μηθύμνης κ.κ. Χρισοστόμου
                                          (Τοποτηρητού Ιεράς Μητροπόλεως Χίου) 19-10-2012
Τρίτη 1 Ιανουαρίου 2013

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ κ. ΜΑΡΚΟΥ

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ κ. ΜΑΡΚΟΥ


E-mail Εκτύπωση PDF

Ἀδελφοί μου,
Ὁ χρόνος, τόν ὁποῖο βιώνουμε, ὡς δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, ἔχει ἀρχή, δηλαδή αἰτιώδη ἔναρξη, καί δέν εἶναι «ἄναρχος». Ἐπίσης εἶναι πεπερασμένος καί ἔχει ὅρια, δέν εἶναι οὔτε ἄπειρος οὔτε αἰώνιος («οὐκ ἀΐδιος»). Ὁ χρόνος ξεκινᾶ μέ τή Δημιουργία καί πορεύεται μαζί μέ τόν ἄνθρωπο καί ὁλόκληρη τήν κτίση σέ ἕνα σκοπό, στή «συντέλεια τῶν αἰώνων», δηλαδή στήν ὁλοκλήρωσή τους στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Αὐτή ἡ καινή κτίση, πού ἀποτελεῖ τήν προσμονή τῶν πιστῶν καί εἶναι ἑτοιμασμένη «πό καταβολς κόσμου» (Ματθ. 25, 34), βρίσκεται ἤδη παροῦσα «ν μυστηρί» στήν Ἐκκλησία. Δέν εἶναι σωστό νά τήν νιώθουμε ἀπομακρυσμένη σ’ ἔνα ἀπροσδιόριστο τέλος τοῦ κόσμου, γιατί ἔτσι ἡ πίστη μας καί ἡ προσδοκία της «ζως το μέλλοντος αἰῶνος» ἀτονοῦν καί δέν νιώθουμε τήν πληρότητα τῶν λέξεων «λθέτω βασιλεία Σου».
Στήν Ἐκκλησία καί τήν Θεολογία μας ὁ χρόνος αὐτός δέν εἶναι κάτι τελείως διακριτό ἀπό ἐκεῖνον τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν, ἀλλά περικλείει τήν προτύπωση καί τήν πρόγευσή του. Μέ τόν Χριστό ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἀρχίζει ἐντός τῆς ἱστορίας καί τό ἔσχατον προσφέρεται στό παρόν, μέ τήν προοπτική τῆς «αἰωνιότητος». Αὐτό φανερώνει καί ἡ δοξολογική ἀναφορά μέ τήν ὁποία ἀρχίζει κάθε Θεία Λειτουργία: «Ελογημένη Βασιλεία το Πατρός καί το Υο καί το γίου Πνεύματος νν καί εί καί ες τούς αἰῶνας τν αώνων». Τό χρονικό κορυφώνεται στό αἰώνιο ἤδη ἐδῶ καί τώρα, μέ τήν Ἐκκλησία μας νά γίνεται ὁ μαζί μέ ἐμᾶς καί «λ τ κόσμ συμπαρεκτεινόμενος» Χριστός στόν χρόνο καί τήν ἱστορία. Ὁ χρόνος, πού ἔλαβε τήν ἀρχή ἀπό τόν Δημιουργό Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ, ἁγιάζεται, καί βρίσκει τό τέλος καί τό πλήρωμά του στόν ἴδιο ὡς σαρκωθέντα Χριστό, τόν «μμανουήλ» «Θεόν μεθ’ μν» καί «πάλιν ρχόμενον». Στό Πρόσωπό Του, ὁ «παλαιός τῶν ἡμερῶν» γίνεται «νέος τῶν ἐσχάτων χρόνων», καί ὁ προαιώνιος καί ὑπεράχρονος Θεός Λόγος, ἀπαρχή τῆς καινῆς κτίσεως.
Αὐτήν τήν γεμάτη Χριστό διάσταση τοῦ Χρόνου εὔχομαι νά ζήσουμε ὅλοι μας.
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2013
Μετά πατρικῶν εὐχῶν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΜΑΡΚΟΣ