Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1337/494/03-06-2013 - ΜΕΤΑΚΟΜΙΔΗ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΧΙΟΥ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΗ - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ /ΠΗΓΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ι.Μ.ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1337/494/03-06-2013 - ΜΕΤΑΚΟΜΙΔΗ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΧΙΟΥ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΗ - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ /ΠΗΓΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ι.Μ.ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
E-mail Εκτύπωση PDF
Ἀρ. Πρωτ.: 1337
Ἀρ. Διεκπ.:  494
Ἐν Χίῳ τῇ 3ῇ Ἰουνίου 2013
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν εὐσεβῆ λαόν
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι, τήν 19ην Ἰουνίου ἐ.ἔ. θά πραγματοποιηθῇ μετ’ εὐλαβείας και ἐκκλησιαστικῶν τιμῶν ἡ μετακομιδή τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Χίου Ἐθνομάρτυρος Μητροπολίτου Πλάτωνος Φραγκιάδη ἐκ τοῦ ἀνδριάντος αὐτοῦ (τόπος τοῦ μαρτυρίου του) εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου, κατά τό ἀκόλουθον πρόγραμμα:
Ὧρα 18.00 : Τέλεσις Ἐπιμνημοσύνου Δεήσεως ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου πρό τοῦ ἀνδριάντος τοῦ Ἐθνομάρτυρος Μητροπολίτου Πλάτωνος Φραγκιάδη.
Ὧρα  18.30 :  Τέλεσις Δοξολογίας εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου.
Ὧρα 21.00 :  Τέλεσις Μ. Ἑσπερινοῦ καί, ἐν συνεχείᾳ, περί ὥραν 23.00΄ Ἱερᾶς Ἀρχιερατικῆς Ἀγρυπνίας εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου.
Παρακαλεῖσθε, ὅπως προσέλθητε καί συμμετάσχητε εἰς τάς ὡς ἄνω Ἐκκλησιαστικάς Ἀκολουθίας καί τήν Ἀρχιερατικήν Θ. Λειτουργίαν πρός τιμήν τοῦ Χίου Ἐθνομάρτυρος Μητροπολίτου Πλάτωνος Φραγκιάδη, ἀναδεχθέντος θυσίαν οὐχί ὑποδεεστεραν τοῦ Ἱερομάρτυρος καί Ἐθνομάρτυρος Γρηγορίου τοῦ Ε΄, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.
Ὁ Μητροπολίτης
+ Ὁ Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν Μᾶρκος

ΣΗΜ.: Παρακαλοῦμεν, ὅπως ἀναγνώσητε τό παρόν Ἐγκύκλιον Σημείωμα ἐπ’ Ἐκκλησίας κατά τήν Κυριακήν 16ην Ἰουνίου ἐ.ἔ., προσέλθητε δέ καί οἱ ἴδιοι εἰς τόν χῶρον τοῦ Ἀνδριάντος, περί ὥραν 17.45΄, φέροντες μεθ’ ἑαυτῶν Ἐπιτραχήλιον καί Φελώνιον χρώματος λευκοῦ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου