Κυριακή 12 Μαΐου 2013

12 Μαΐου 2013 - Κυριακή τοῦ Θωμᾶ (Ἀντίπασχα) /ΠΗΓΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ι.Μ.ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

12 Μαΐου 2013 - Κυριακή τοῦ Θωμᾶ (Ἀντίπασχα) /ΠΗΓΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ι.Μ.ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

E-mailΕκτύπωσηPDF
ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ἀριθμός 16
Κυριακή τοῦ Θωμᾶ
(Ἀντίπασχα)
12 Μαΐου 2013
(Πράξ. ε΄ 12 – 20)
«Διά τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο σημεῖα
καί τέρατα ἐν τῷ λαῷ πολλά»
Ἡ πρώτη χριστιανική Ἐκκλησία, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, πού ἱδρύθηκε στά Ἱεροσόλυμα άξιώθηκε νά ἔχει ἀνάμεσά της τούς ἁγίους Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ. Ἡ παρουσία τῶν Ἀποστόλων μέσα στήν Ἐκκλησία ἦταν εὐεργετική καί καθοδηγητική. Θέρμαινε τίς ψυχές, ζωογονοῦσε τήν πίστι τῶν πρώτων χριστιανῶν, θεράπευε τούς ἀρρώστους, συγκλόνιζε τό στρατόπεδο τῶν ἀντιχρίστων δυνάμεων.
Λέγει τό ἱερό κείμενο τῶν Πράξεων σήμερα: «Παντοῦ ὅπου οἱ Ἀπόστολοι ἀκουμποῦσαν τά ἅγια χέρια τους, γίνονταν πολλά καί ἐκπληκτικά θαύματα ἀνάμεσα στό λαό. Οἱ χριστιανοί μαζεύονταν ὅλοι μαζί μέ μιά καρδιά καί στόν ἴδιο χῶρο, στή στοά δηλαδή τοῦ Σολομῶντος, καί κανένας ἀπό τούς ἀπίστους δέν τολμοῦσε νά πειράξει τούς νέους χριστιανούς, διότι ὁ πολύς λαός τούς τιμοῦσε καί τούς ἐγκωμίαζε. ὁλοένα μάλιστα καί περισσότερα πλήθη ἀνδρῶν καί γυναικῶν προσέρχονταν στήν Ἐκκλησία καί ὁ ἀριθμός αὐτῶν πού πίστευαν στόν Κύριο αὐξανόταν συνεχῶς. Συνέβαινε δέ καί τό ἑξῆς: Ἔβγαζαν τούς ἀρρώστους στίς πλατεῖες τῆς πόλεως, ὥστε, καθώς θά περνοῦσε ὁ ἀπόστολος Πέτρος, ἡ σκιά του νά πέσει πάνω σέ κάποιον ἀπό τούς ἀρρώστους καί νά τόν θεραπεύσει. Καί ὄχι μόνο αὐτό. Ἀλλά καί οἱ κάτοικοι τῶν γειτονικῶν πόλεων μαζεύονταν στά Ἱεροσόλυμα, φέρνοντας μαζί τους ἀρρώστους καί δαιμονισμένους καί ὅλοι αὐτοί θεραπεύονταν ἀπό τούς Ἀποστόλους».
Τί ὑπέροχη εἰκόνα! Μιά μικρή κοινότητα ἀνθρώπων γεμάτη σφρῖγος, δύναμι καί πνευματική ἀκτινοβολία. Κι ὅλα αὐτά χάρις στή ζωντανή καί εὐεργετική παρουσία τῶν Ἀποστόλων.
Τόν εἰδικώτερο ρόλο τῶν Ἀποστόλων μέσα στήν Ἐκκλησία τόν καθώρισε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ στή συνέχεια τό κείμενο τῶν Πράξεων. Λόγῳ τῆς ἐξαιρετικῆς δράσεως τῶν Ἀποστόλων πού εἴδαμε πιό πάνω, «οἱ Σαδδουκαῖοι συνέλαβαν τούς Ἀποστόλους καί τούς ἔρριξαν στή δημόσια φυλακή. Τή νύχτα ὅμως Ἄγγελος Κυρίου ἄνοιξε τίς πύλες τῆς φυλακῆς καί, ἀφοῦ τούς ἔβγαλε ἔξω, εἶπε: Εἶσθε ἐλεύθεροι! Πηγαίνετε καί συνεχίστε μέ θάρρος νά διδάσκετε στό λαό τίς ἀλήθειες τῆς χριστιανικῆς ζωῆς».
Ἡ παρουσία, ἑπομένως, τῶν ἁγίων Ἀποστόλων μέσα στήν Ἐκκλησία ἦταν κυρίως διδακτική καί καθοδηγητική. Σ’ αὐτούς ὀφείλουμε τό κήρυγμα τῆς χριστιανικῆς ἀλήθειας: τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. Τόν ἴδιο ρόλο διεδραμάτισαν κατόπιν καί οἱ διάδοχοί τους, οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτοί ἐπλούτισαν τήν Ἐκκλησία μέ τίς ἀπαράμιλλες διδαχές τους, πού καθοδηγοῦν ἑκατομμύρια πιστῶν μέχρι σήμερα.
Ὁ ρόλος τῶν σημερινῶν διαδόχων τῶν Ἀποστόλων Ἀρχιερέων καί Ἱερέων, εἶναι κυρίως διδακτικός καί καθοδηγητικός. Πολλοί σύγχρονοι ἄνθρωποι ἔχουν χάσει κάθε ἐπαφή μέ τό λόγο τό χριστιανικό. Ἀκοῦν καί διδάσκονται μόνο τό ψέμμα. Ἄλλοι ἀκολουθοῦν ψευδοδιδασκάλους καί ψευδοπροφῆτες καί ἄλλοι ἔχουν ἐμπλακῆ στά δίχτυα τῶν αἱρέσεων. Μέσα στήν πνευματική καί ἰδεολογική αὐτή σύγχυσι πού ἐπικρατεῖ ἀνάμεσα στά στρώματα τοῦ λαοῦ, οἱ ζωντανοί καί ρωμαλέοι διδάσκαλοι τοῦ Εὐαγγελίου διδάσκουν τίς αἰώνιες ἀλήθειες τοῦ Χριστοῦ, τά «ρήματα ζωῆς αἰωνίου» (Ἰω. στ΄68). Μέ ὅλα τά σύγχρονα τεχνικά μέσα μεταδόσεως, ἀλλά κυρίως μέ τή θέρμη καί τό ζῆλο τῆς πίστεως, οἱ σύγχρονοι διάδοχοι τῶν Ἀποστόλων στέκονται στό κέντρο τῆς ζωῆς καί τῆς ἐργασίας τῶν συγχρόνων ἀνθρώπων καί κηρύττουν τό λόγο τοῦ Χριστοῦ.
Μόνο ἡ διδακτική καί καθοδηγητική παρουσία ἁγίων ποιμένων καί χριστιανῶν διδασκάλων μπορεῖ νά βοηθήσει ἑκατομμύρια συγχρόνων ἀνθρώπων νά διορθώσουν τήν πορεία ζωῆς καί νά προσανατολίσουν τό πλοῖο τῆς ζωῆς τους στήν ὀρθή γραμμή πλεύσεως.
Γι’αὐτό καί ἡ προσευχή τῶν πιστῶν χριστιανῶν πρέπει νά εἶναι θερμή, ὥστε τό πηδάλιο τῆς Ἐκκλησίας νά βρίσκεται πάντοτε σέ ἄξια ἀποστολικά χέρια. ΑΜΗΝ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου